Persondatapolitik

Sådan beskytter vi dit privatliv og vores tavshedspligt.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  6. Opbevaring af dine personoplysninger
  7. Dine rettigheder
  8. Klage til Datatilsynet

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Kredinor A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Kredinor A/S
Lautruphøj 5
2750 Ballerup
CVR-nr.: 38495232
Telefon: +45 31 41 13 23
Mail: info@kredinor.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og med følgende behandlingshjemler for:

– At kunne forfølge vores klienters legitime interesser, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores klienters interesse i at kunne inddrive udestående fordringer;

– At kunne fastlægge eller gøre retskrav gældende, jf. GDPR, art. 9, stk. 2, litra f samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 (særlige kategorier af personoplysninger);

– At kunne overholde vores forpligtelser i forhold til lovgivning og lignende, herunder bogføringsloven, hvidvaskloven samt de advokatetiske regler, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra c;

– Vi behandler evt. oplysninger om strafbare forhold, da vi vurderer, at det kan være nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse overstiger hensynet til dig, jf. GDPR art. 10, med henvisning til databeskyttelseslovens § 8, stk. 3;

– Vi behandler evt. dit personnummer, da det kan være nødvendigt med henblik på at fastlægge eller gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.

 

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

– Almindelige personoplysninger, herunder:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, antal mindreårige børn, civilstatus, økonomiske forhold.

– Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, herunder hvorvidt der afsones en fængselsdom og varigheden heraf.

– Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger), herunder helbredsmæssige oplysninger.

– CPR-nummer

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger eller dele heraf til følgende modtagere:

– Databehandlere
– Domstolene
– Klienten

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger om dig fra vores klient, fra kreditoplysningsbureauer samt fra forskellige offentlige myndigheder og offentlige tilgængelige registre (herunder f.eks. CPR- og CVR-registrene, Domstolene mv).

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Ifølge Datatilsynets vejledninger opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år efter sagens afslutning. Dette under henvisning til bogføringsloven.

 

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

7.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

7.3 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

7.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

 

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.